Les Journées de Tam Dao

Khóa Học Mùa Hè Về Khoa Học Xã Hội

Giới thiệu JTDPartnershipTam Dao Days: Trainers and Traineeshttp://www.tamdaoconf.com/en/jtd-2017/

2017

«Sông và đồng bằng ở Đông Nam Á»

http://www.tamdaoconf.com/en/jtd-2016/

2016

«Những thách thức trong chuyển đổi năng lượng của Việt Nam và Đông Nam Á»

http://www.tamdaoconf.com/en/jtd-2015/

2015

« Những thách thức chung trong phát triển khu vực Asean.
Các phương pháp phân tích và ứng dụng»

Tải toàn bộ văn bản (PDF)

JTD 2014

2014

« Phát triển đô thị bền vững
Các cách tiếp cận phương pháp luận, liên ngành và thực tiễn»

Tải toàn bộ văn bản (PDF)

JTD 2013

2013

«Khái niệm và quản lý rủi ro
Các cách tiếp cận phương pháp luận ứng dụng trong phát triển»

Tải toàn bộ văn bản (PDF)

JTD 2012

2012

«Nước và các vấn đề liên quan.
Phương pháp và tính đa ngành trong phân tích»
Biên tập : S.Lagrée

Tải toàn bộ văn bản (PDF)

JTD 211

2011

«Khác biệt xã hội và bất bình đẳng.
Các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành đối với các vấn đề về giới và dân tộc»
Biên tập : S.Lagrée

Tải toàn bộ văn bản (PDF)

JTD 2009

2010

«Những chuyển đổi đã ban hành và qua thực tế.
Từ cấp độ toàn cầu đến địa phương: các cách tiếp cận phương pháp luận, liên ngành và phản biện»
Biên tập : S.Lagrée

Tải toàn bộ văn bản (PDF)

JTD 2009

2009

«Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành»
Biên tập : S.Lagrée, J.-P.Cling, M.Razafindrakoto, F.Roubaud

Tải toàn bộ văn bản (PDF)

JTD 2008

2008

«Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển (2)»
Biên tập : S.Lagrée

Tải toàn bộ văn bản (PDF)

JTD 2007

2007

«Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển»
Biên tập : S.Lagrée

Tải toàn bộ văn bản (PDF)

       GASS       EFEO        

        GDN       URDSE